دسته‌ها
خبر

آقای کفاشیان! لطفا بر کنار شو!

دنیای فوتبال؛ پیشنهاد می شود که برود و نگران پشت سرش نیز نباشد! حتی نگران تعلیق فوتبال.

مقدمه بی ربط اول: آورده اند قورباغه ای در حال غرق شدن فریاد می زد “کای جماعت! زمین، به آب فرو می رود”.
مقدمه بی ربط دوم: سفارش است برای بزرگ شدن از “من” خویش بگذرید.
مقدمه بی ربط سوم: می گویند که در فضائی دموکرات منتخبین اقتدارشان را فقط از مردم نمی گیرند.
مقدمه بی ربط چهارم: علمایان سیاست بر این باورند که رقبا نیز می توانند در کسب اقتدار منتخبین نقش ایفا کنند.
مقدمه بی ربط پنجم: ” یک کاندید یک منتخب” از ویژگی های مهم انتخاب های پروتاریائی (استبداد کارگری) است.

********
رئیس فدراسیون که اساسا با روشی دموکراتیک، رئیس نشد، دنبال رئیس شدن است.اقتداری که می بایست در مواجهه با رقیب کسب می شد و نشد.او اشتباه پی اشتباه کرد و باخت هر چه را که از جنس زمان بود.

حال او دنبال اعاده حیثیت در مقامی است که در در رسیدن به آن فرایند طبیعی طی نشد، ماجرائی دو سر که ممکن است یک سر آن بهائی باشد که از کیسه مردم و کشور خرج شود.

پیشنهاد می شود که برود و نگران پشت سرش نیز نباشد! حتی نگران تعلیق فوتبال.

سال هاست که این حوض بی آب است. ملت به حوض بی آبش عادت دارد.

خدایشان هست. یقینا به رحمت او، خاکشان به نم، می نشیند.

آقای کفاشیان! برکنار شو! لطفا برکنار شو!